ហួសចិត្ត!បងស្រីម្នាក់ទិញក្តាម១គីឡូគ្រាន់តែខ្សែចងជិតកន្លះគីឡូបាត់ហើយ ជួយស៊ែរបន្តផងកុំអោយចាញ់បោកអ្នកលក់!

ហ្វេសប៊ុក៖ Gv Chanda វាជាបទពិសោធន៍សំរាប់ខ្ញុំ 🤷‍♀️ហើយក៏ចង់ចែករំលេកអោយសប្បាយទាំងអស់គ្នា 🤦🏻‍♀️ ហើយធ្វើចឹងដើម្បីអ្វី ? 👩‍🔬